Skip to content
menu-icon-lq
close-icon-lq

SHQS-standardi

SHQS-standardi on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen laadunhallinnan ja johtamisen tueksi kehitetty laadunhallinnan standardi. Standardin perusteella tehtävät itsearvioinnit ja auditoinnit antavat organisaatiolle laadunhallinnan tilannekuvan sekä varmistavat vaikuttavan palvelujen kehittämisen yhä vaativimmissa asiakkuuksissa ja toimintaympäristöissä. SHQS-palveluihin sisältyvät SHQS-standardi, standardin käyttöönottoa tukevat koulutukset ja ulkoiset auditoinnit.

Social and Health Quality Standard (SHQS) 

Social and Health Quality Standard (SHQS) on Labquality Oy:n kehittämä ja ylläpitämä kansainvälisen ISQua:n (International Society for Quality in Health Care) ulkoisen akkreditointielimen IEEAn (External Evaluation Association) akkreditoima laadunhallintajärjestelmän standardi sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoimen sektorille. Standardi pohjautuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen lainsäädäntö- ja viranomaisvaatimuksiin ja kansallisiin suosituksiin sekä yleisiin laadunhallinnan periaatteisiin. 

SHQS-standardin saa organisaation henkilöstön käyttöön hankkimalla siihen käyttöoikeuden Labqualitylta. Käyttöoikeus hinnoitellaan organisaation henkilöstön määrän mukaan. SHQS-standardia hyödynnetään Labqualityn tarjoaman sähköisen palvelualustan kautta, josta se on helposti organisaation henkilöstön käytettävissä esimerkiksi itsearviointeihin.

check-mark

Uudistettu SHQS-standardi 2.0 tutuksi

SHQS-standardi tutuksi -koulutuksessa käsitellään mm. laadunhallinnan ja sen johtamisen yleisiä periaatteita, palveluprosesseja, asiakas- ja potilasturvallisuutta sekä SHQS-standardin keskeisiä sisältöjä. Koulutus sisältää myös opastuksen itsearvioinnin tekemiseen SHQS-standardin perusteella.

check-mark

SHQS:n mukainen sisäisten auditoijien koulutus

Sisäisen auditoijan koulutuksessa opitaan arviomaan oman organisaation toimintaa SHQS-vaatimusten mukaisesti. Koulutuksessa käsitellään sisäisen auditoinnin periaatteita ja menettelytapoja auditoinnin suunnittelusta sen toteutukseen ja raportointiin. Koulutuksessa saa hyvät perusteet toimimiseen sisäisenä SHQS-auditoijana omassa organisaatiossa. 

check-mark

SHQS:n mukainen sisäisten auditoijien täydennyskoulutus

Sisäisten auditoijien täydennyskoulutuksessa syvennetään menetelmäosaamista ja saadaan vinkkejä haastattelu- ja raportointitekniikasta. Täydennyskoulutus antaa välineitä sisäisenä auditoijana kehittymiseen. Koulutuksen sisältö ja ohjelma suunnitellaan osallistujien ja organisaation tarpeisiin soveltuvaksi.

Koulutuskalenteristamme löytyy myös muita laadunhallinnan koulutuksia. Lisäksi toteutamme asiakkaillemme heidän tarpeisiinsa räätälöityjä koulutuksia.

SHQS-laaduntunnustuksen hakeminen

Laadunhallintajärjestelmän kehittäminen tähtää yleensä ulkopuolisen tahon myöntämään laatusertifikaattiin. SHQS-standardiin perustuvassa laadunhallintajärjestelmässä sertifikaatti on SHQS-laatutunnus. Kun auditoitavan organisaation laadunhallintajärjestelmä täyttää SHQS-standardin vaatimukset, voidaan päätös SHQS-laaduntunnustuksesta tehdä ja myöntää organisaatiolle SHQS-laatutunnus. Laaduntunnustus on voimassa kolme vuotta ja sen ylläpitämiseksi tehdään vuosittaiset ylläpitoauditoinnit.

SHQS-standariin pohjautuvan laadunhallintajärjestelmän tunnistettuja hyötyjä

SHQS-standardiin perustuva laadunhallinta tukee organisaation asettamien tavoitteiden toteutumista ja kykyä tuottaa asiakas- ja sidosryhmävaatimukset täyttäviä palveluja. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen laadunhallinnasta ja kehitystyön toimeenpanosta tulee suunnitelmallista ja tuloksellista. Asiakas- ja potilasturvallisuus sekä palvelujen lakisääteisten ja viranomaisvaatimusten huomiointi varmistuu. Standardiperusteinen laadunhallinta tulee organisaation laatukulttuurin kehittymistä ja tuottaa tietoa omavalvonnan tueksi.

Standardin kehitystyö

SHQS-standardia kehitetään säännönmukaisesti kansainvälisen akkreditointielimen IEEA:n vaatimusten mukaisesti. Vuonna 2022 standardiin tehtiin mittava uudistus, jossa standardin vaatimuksiin sisällytettiin sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi myös pelastustoimen laadunarvioinnin ja kehittämisen tarpeita yhteistyössä laajan pelastustoimen verkoston kanssa. Standardin aikaisempi versio sisälsi kaksi eri kriteeristöä, mutta SHQS-standardin uudessa 2.0:2023 versiossa on yksi standardi, joka kattaa organisaation laadunarvioinnin tarpeet. Vaatimuksissa painottuu suunnitelmien ja ohjeistuksien mukainen toiminta sekä tavoittelu jatkuvaan parantamiseen.

Laaduntunnustusprosessi

Hakemus SHQS-laaduntunnustuksesta

Laadunhallintajärjestelmän sertifiointia suunnitteleva organisaatio tekee hakemuksen sertifioinnista. Hakemuslomake lähetetään asiakkaan yhteyshenkilölle täytettäväksi tai sitä voi pyytä verkkosivujemme kautta.

Hakemuksessa pyydetään perustietoja organisaation johtamisjärjestelmästä auditointiohjelman laatimista varten. Hakemuksessa olevat tiedot voidaan  käydä myös yhteisesti läpi, jotta toiveet ja lähtötilanne sertifiointiin osataan huomioida. Kun hakemus on hyväksytty, saa asiakas tarjouksen sertifioinnista ja sopimus sertifioinnista voidaan solmia.  

Vapaaehtoinen ennakkoarviointi

Ennen varsinaiseen sertifiointiprosessiin lähtemistä, organisaatio voi haluta saada arvion johtamisjärjestelmänsä valmiudesta täyttää valitun laadunhallintastandardin vaatimukset. Labqualityn tekemässä vapaaehtoisessa ennakkoarvioinnissa  arvioidaan asiakasorganisaation johtamisjärjestelmän kypsyys.

Ennakkoarvioinnin yhteydessä voidaan määritellä ja suunnitella sopivaa sertifiointiauditoinnin ajankohtaa. 
Ennakkoarviointi ei korvaa varsinaista sertifiointiauditointia. Vapaaehtoista ennakkoarviointia suositellaan varsinkin organisaatioille, joilla on useita toimipaikkoja ja/tai monimuotoisia palveluita/toimintoja.

Ennakkoarviokäynnin tuloksena voidaan myös sopia aikataulu sertifiointiauditoinnin ensimmäisen vaiheen toteuttamiseksi.

Suunnittelu ja ennakkomateriaalin toimittaminen

Sertifioinnin suunnittelun tarkoituksena on varmistaa, että auditointi vastaa asiakkaan tarpeita ja sertifiointi¬menettelyn vaatimuksia. Suunnittelu tehdään asiakkaan kanssa yhteisesti.

Pääauditoija selvittää suunnittelun kannalta oleelliset asiat ja laatii auditointisuunnitelman sertifiointijakson (kolme vuotta) ajaksi sekä laatii auditointiohjelman varsinaiseen sertifiointiauditointiin.

Auditointia varten pyydettävä aineisto kerätään ja toimitetaan Labqualityn sähköiseen järjestelmään, johon asiakas saa käyttöoikeuden sopimuksen ajaksi.

Esiauditointi

Esiauditointi on auditoinnin ensimmäinen vaihe. Esiauditointi tehdään, kun asiakkaalla ei ole voimassa olevaa SHQS-laaduntunnustusta. Esiauditoinnilla varmistetaan organisaation valmius varsinaiseen SHQS-laaduntunnustusauditointiin.

Esiauditoinnista kirjoitetaan raportti, joka sisältää arvion:
•    laadunhallintajärjestelmän tasosta
•    sertifiointivalmiudesta
•    standardivaatimusten toteutumisesta
•    toimenpiteitä vaativat seikat

Asiakasorganisaatiota informoidaan, jos vaiheen 1 tulokset voivat vaikuttaa vaiheen 2 siirtämiseen tai peruuttamiseen.

Laaduntunnustusauditointi

 • Laaduntunnustusauditoinnilla varmistetaan SHQS-laaduntunnustuksen  edellytysten täyttyminen hankkimalla riittävä näyttö organisaation toiminnasta ja kuvauksista.
  •    Auditointi tehdään aina asiakkaan tiloissa.
  •    Pohjautuu laadittuun auditointiohjelmaan.
  •    Auditoinnin tulos esitetään asiakkaalle auditoinnin loppukokouksessa.
  •    Auditoinnissa tehdyt havainnot ja mahdolliset kehittämissuositukset ja lisänäyttöpyynnöt kirjataan auditointiraporttiin.
  •    Auditoinnin lopuksi todetaan, voidaanko laaduntunnustuksen myöntämistä suositella. Laaduntunnustuksen suosittelu on aina ehdollinen. Laaduntunnustus edellyttää, että kaikki lisänäyttöpyyntöjen edellyttämät asiat on hyväksytysti käsitelty.  
  •    Laaduntunnustuksen myöntäminen voi edellyttää myös ylimääräisiä ns. tarkentavia auditointeja. Näiden tarpeesta ja toteutuksesta sovitaan aina erikseen asiakkaan kanssa.

Laaduntunnustuksen myöntäminen

SHQS-laaduntunnustus voidaan myöntää, kun laaduntunnustuksen välttämättömät edellytykset täyttyvät ja kaikki lisänäyttöpyynnöt on suoritettu hyväksyttävästi. 

SHQS-laatutunnuksesta käy ilmi ne palvelut, toiminnot sekä toimipisteet, jotka sisältyvät laaduntunnustukseen sekä sen voimassaolo. 
Laaduntunnustus on  voimassa  kolme vuotta sen myöntämispäivästä alkaen. SHQS-laatutunnus toimitetaan asiakkaalle, sekä ohjeet sen käytöstä viestinnässä ja markkinoinnissa. 

Tunnuksen käyttö ei saa olla harhaanjohtavaa, eikä sitä saa liittää yksittäiseen tuotteeseen, palveluun tai prosessiin. Lue lisää sertifiointitunnuksen käytöstä

Lue lisää SHQS-laaduntunnustuksesta

Laaduntunnustuksen ylläpito

SHQS-laaduntunnustuksen voimassaolo edellyttää, että ylläpitoauditoinnit suoritetaan vuosittain asiakkaan kanssa laaditun auditointiohjelman mukaisesti.

Ylläpitoauditoinnilla varmistetaan, että jatkuvan laadunparantamisen periaatteita toteutetaan ja organisaation toiminta täyttää edelleenkin standardin vaatimukset laaduntunnustusten uusinta-auditointien välillä.

Ensimmäinen ylläpitoauditointi tulee suorittaa 10-12 kuukauden kuluessa laaduntunnustusauditoinnista.

Sertifioinnin uusiminen

Jotta laaduntunnustus pysyy voimassa, suorittaa Labquality joka kolmas vuosi laaduntunnustuksen uusinta-auditoinnin. Uusinta-auditointi on tehtävä hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kolme kuukautta ennen voimassaolevan laaduntunnustuksen umpeutumista.  Uusinta-auditointi on kattava organisaation laadunhallintajärjestelmän auditointi ja se tehdään laaduntunnustusmenettelyn ja -vaatimusten mukaisesti. Hyväksytyn uusinta-auditoinnin jälkeen voidaan tehdä päätös SHQS-laaduntunnustuksen uusimisesta. Uusimispäätöksestä alkaa uusi laaduntunnustuksen kolmevuotisjakso.

SHQS-laaduntunnustuksen palautus tai peruutus väliaikaisesti tai pysyvästi

Labquality voi peruuttaa tai keskeyttää väliaikaisesti laaduntunnustuksen. Keskeytyksen kesto voi olla korkeintaan kuusi (6) kuukautta.

Laaduntunnustuksen peruuttaminen tai väliaikainen keskeyttäminen on mahdollista, mikäli asiakas ei useista kehotuksista huolimatta ole toimittanut vastauksia lisänäyttöpyyntöihin sovitun aikataulun mukaisesti, asiakas ei maksa laaduntunnustusmenettelyyn liittyviä maksuja tai Labqualityn myöntämää SHQS-laatutunnusta on käytetty väärin.

Mikäli toimenpiteisiin ryhdytään, asiakasta tiedotetaan asiasta välittömästi. Labqualitylla on oikeus julkistaa laaduntunnustuksen peruuttamis- tai keskeyttämispäätös. Laaduntunnustuksen peruuntuessa asiakkaan on lopetettava SHQS-laatutunnuksen käyttö sekä muu tiedottaminen, missä siihen viitataan.

Laaduntunnustuksesta reklamoiminen

Asiakas voi valittaa kirjallisesti SHQS-laaduntunnustukseen liittyvistä päätöksistä. Tällaisia päätöksiä ovat 1) jos  organisaation laaduntunnustusta ei ole suositeltu tai myönnetty taikka 2) laaduntunnustuksen peruutus tai väliaikainen keskeytys. Lisäksi kolmas osapuoli voi esittää valituksen laaduntunnustuksesta.

Labqualityn johto tutkii ja käsittelee valituksen. Asiakkaalle ja kolmannelle osapuolelle tiedotetaan valituksen käsittelystä ja päätöksestä. Muut reklamaatiot ja asiakaspalautteet käsitellään Labqualityn prosessien mukaisesti.

Jos reklamaatio liittyy Labqualityn puolueettomuuteen tai riippumattomuuteen, viedään reklamaatio yrityksen Laatuneuvoston käsittelyyn. Asiakkaalle tiedotetaan valituksen käsittelyn edistymisestä ja päätöksestä toimittamalla selvitys valituksen käsittelystä.

SHQS-laatutunnuksen käyttö

Laaduntunnustuksen myöntämisen yhteydessä  asiakkaalle annetaan erillinen ohjeistus laatutunnuksen käytöstä.  Labquality valvoo laatutunnuksen käyttöä ja siihen viittaamista.

Ohjeet löytyvät täältä.

Kati Räätäri

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

user
Kati Räätäri
Head of Sales
contact-email
kati.raatari@labquality.com
+358 40 6627 688

Yhteydenotto

Tutustu palveluihimme

ISO 13485
QMS
Certification

ISO 13485

Labquality tarjoaa lääkinnällisten laitteiden valmistajille apua laadunhallintajärjestelmien (QMS) perustamisessa.

Read more
IVDR-vaatimusten mukaisuus omavalmisteille
Certification

IVDR-vaatimusten mukaisuus omavalmisteille

Uutta in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden asetusta (IVDR) tulee noudattaa vaiheittain 26.5.2022 alkaen.

Read more
ISO 27001
Certification

ISO 27001

Tietoturvan ja tietoturvajärjestelmän sertifikaatti ISO 27001 vakuuttaa asiakkaat ja sidosryhmät siitä, että tietoturvariskien hallinta on kunnossa. 

Read more
ISO 9001
Certification

ISO 9001

Varmista organisaatiosi kilpailukyky ja laatu ISO 9001 -johtamisjärjestelmästandardilla. Labquality on akkreditoitu ISO 9001 -standardin sertifioija.

Read more
ISO 14001
Auditing services
Certification

ISO 14001

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän käyttö organisaatiossa varmistaa ympäristönäkökohdat huomioivan johtamisen, riskienhallinnan ja prosessien kehittämisen.

Read more
Sertifiointiprosessi
Auditing services
Certification

Auditointi- ja sertifiointiprosessit

Tutustu Labqualityn sertifiointiprosessiin.

Read more
SFS-EN 15224
Auditing services
Certification

SFS-EN 15224

Kehitä potilasturvallisuutta ja kliinisiä prosesseja SFS-EN 15224 laadunhallintajärjestelmän avulla. Labquality on akkreditoitu sertifioija.

Read more
Riskienhallinta ISO 14971
Auditing services
Certification

Riskienhallinta ISO 14971

Labquality tarjoaa lääkinnällisten laitteiden valmistajille apua riskinhallintajärjestelmän perustamisessa sekä riskinhallinta-asiakirjojen laatimisessa.

Read more

Viimeisimmät uutiset

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 27.-29.5.2024
16.05.2024

Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät 27.-29.5.2024

Tavataan Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivillä 27.-29.5.2024!
Lue lisää
13.05.2024

TTL:n Jaana Laitinen pitää LaatuAreenan keynote-luennon

Jaana Laitinen pitää LaatuAreenan keynote-luennon laadun tekijöiden johtamisesta.
Lue lisää
10.05.2024

Regulatory Essentials in Health Tech on helposti tilattavien on-demand -koulutusten sarja

Koulutusten avulla opit ymmärtämään terveysteknologian sääntelyä. On-demand -koulutukset voit katsoa missä ja milloin vain!
Lue lisää
07.05.2024

LaatuAreena 2024 - Early bird

Hyödynnä LaatuAreenan early bird -hinta 20. kesäkuuta 2024 mennessä! 21. kesäkuuta lippujen hinnat nousevat.
Lue lisää
30.04.2024

STM:n uusi asetus korostaa sote-henkilöstön täydennyskoulutusta

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut asetuksen, joka korostaa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen suunnitelmallisuutta ja laatua.
Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaa uutiskirjeemme, niin pysyt ajan tasalla uusista tuotteista, palveluista, koulutuksista ja tapahtumista!